NOR Rating info

Org. Dokumenter

NOR Ratings årsmøte 2016

Utskrift E-post

Det kalles inn til årsmøte for NOR Rating 23. november 2016 etter følgende saksliste:

 1.    Godkjenning av innkallingen
 2.     Valg av dirigent
 3.     Valg av to til å undertegne protokollen
 4.     Status vedrørende forholdet til NORC og regler for avholdelse av NM for NOR Rating
 5.     Forholdet til ORC, regler for ORC Club og NOR Rating regler
 6.     Årsberetning 2015/2016
 7.     Regnskap for 2015 i revidert stand og status for økonomi 2016
 8.     Innkomne forslag
 9.     Vedta budsjett og handlingsplan for neste 2-års periode
 10.     Valg av styreleder
 11.     Valg av styremedlemmer som er på valg
 12.     Valg av 2 revisorer (kontrollkomite)
 13.     Valg av valgkomite
 14.     Valg av representant til overordnede idrettsmyndigheters møter, eller gi styret fullmakt til å gjøre slik utnevning.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret senest tre uker før møtet. Endelig saksliste og dokumentasjon for saker som skal behandles på årsmøtet publiseres på samme måte som årsmøteinnkallingen og vil foreligge senest en uke før årsmøtet. Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på sakslisten i innkallingen, der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslåes endret og hva endringen vil gå ut på. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.Sted for årsmøtet vil bli bekreftet i neste uke. Møtet vil bli holdt i Oslo ved Sentralstasjonen.

 

Treff: 1542